Welcome


welcome to miss kayohh`s blogg =]
random post by meee =D

"simplicity is the way to go"

Saturday, October 25, 2008

Truyện Kiều

some poem i learnt in class today...
sorry, i`ll add the signs of it in later...

__________________

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình có lục còn truyền sử xanh.
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,
Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
__________________

that is just some of it... if you want the whole 3254 lines of poem, please follow direct to this site @ http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/kieu/index.html

and gah, sorry also for the bad grammar here. =D

No comments: